FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód

Wilk, żubr i bóbr to, licznie występujące na obszarze Zielonych Płuc Polski, gatunki chronione, których sposób bytowania może powodować szkody w polach uprawnych, lesie lub wśród zwierząt hodowlanych. 

Wilki uważa się za najbardziej niebezpieczne i powodujące największe szkody w inwentarzu. Bobry z kolei, ze względu na zgryzanie drzew i zalewanie użytków, postrzegane są przez wielu jako szkodniki. Podobnie rzecz tyczy się żubrów, które powodując straty w uprawach, wywołują negatywne nastawienie wśród rolników. Dużym problemem są również wypłacane z opóźnieniem odszkodowania, co stwarza dodatkowe napięcia. 

Potrzeba realizacji projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski" wynikła z konieczności przedstawienia sposobów postępowania z tymi gatunkami zwierząt i metod ograniczania szkód przez nich wyrządzanych. Projekt jest efektem współpracy ekspertów i specjalistów w dziedzinie behawioru wilka, bobra i żubra. Powstał dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt zakłada organizację szkoleń dla lokalnej społeczności z terenu Zielonych Płuc Polski, których podstawowym celem jest zwiększenie akceptacji dla gatunków chronionych wyrządzających szkody oraz jednoczesne podwyższenie szans na przeżycie w/w gatunków na danym obszarze. Podczas trwania projektu zaplanowano 15 szkoleń w miejscach gdzie występują największe szkody, w tym również szkolenia dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu wydane będą ulotki i poradnik o biologii, szkodach, metodach ograniczania tych szkód oraz o procedurze ubiegania się o odszkodowania.

 


 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW